Visst är invandringen stoppad | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Visst är invandringen stoppad

I en insändare skrev Hans Forsberg (C) i Dagbladet där han påstod att Sverige­demokraterna saknar all kunskap om asylfrågor och att ett giltigt politiskt beslut inte behövs för ett kommunalt mottagande av asylinvandrare. Det är dock felaktiga påståenden. Faktum är att jag redan i fullmäktiges sammanträde i september förra året påpekade att ett beslut om att ge en nämnd, som till 18 procent inte ens består av folkvalda, makten att teckna avtal om invandringsfrågor strider mot lagen. Jag hänvisade dessutom även till juridiska prejudikat. Trots det fattade fullmäktige ett sådant beslut, varför domstolen senare tvingades upplösa beslutet. Hade Centerpartiet haft koll på den kommunala förvaltningen hade man insett att jag hade rätt och därmed avstått ifrån att bryta mot lagen.

Men de har också fel när de hävdar att ett beslut inte ­behövs. Den normala rutinen från Migrationsverkets sida är nämligen att de för en kontakt med de kommuner som har en beslutad överenskommelse med länsstyrelsen. Huvud­ansvaret för de nyanländas etablering och bosättning har sedan arbetsförmedlingen, ­såvida det inte handlar om rena kvotflyktingar eller flyktingar utan etableringsplan. Saknas ett kommunalt beslut om att tillse de nödvändiga så kallade anvisningsplatserna medverkar således inte heller kommunen till att asylinvandrarna etableras i kommunen samtidigt som ombesörjandet av de reella flyktingarna likväl förblir opåverkat.

Eftersom domstolen ­upphävde det beslut som bestämde att kommunen skall ha en asylinvandring meddelade chefen på den kommunala förrättningen FAVI den 12 april följdriktigt att de kommunala anvisningsplatserna hävs fram tills att ett nytt beslut fattas.
Men det skedde inte genom att kommunledningen informerade om domen. Det skedde ­istället först efter att vårt parti, och alltså inte kommunledningen, meddelat domstolens beslut till behöriga myndigheter.
Centerpartiets strategi var sålunda att avstå från att ­meddela myndigheterna domstols­utslaget, för att därigenom undvika att verkställa domstolens beslut, så att de på så vis skulle kunna hävda att Sverige­demokraterna saknar all förståelse för den kommunala verksamheten. Det kan svårligen sägas vara något ­annat än ett ohederligt agerande av Centerpartiet.

Däremot är Centerpartiet åtminstone ärligt med att inte försöka göra sken av att de har en fungerande arbetsmarknadspolitik och att de faktiskt saknar verktyg för att lösa problemen i kommunen. Detsamma kan emellertid inte sägas om att blanda in människovärdet med frågan om hur många asylinvandrare kommunen klarar av att ta emot. För problemet med det resonemanget blir att den som bjuder högst också sätter ­normen, vilket får till följd att den som bjuder lägre automatiskt förmodas anse att de som därutöver inte får komma saknar ett människovärde. Det blir ett horribelt sätt att definiera människovärdet – speciellt då inget parti ens förespråkar helt fri invandring. Mer rimligt hade istället varit att diskutera hur vi på plats kan hjälpa verkliga flyktingar då vi på plats kan hjälpa många fler till en väsentligt lägre kostnad.
Men den diskussionen är man ju tyvärr inte beredd att föra och därför ser också ­situationen ut som den gör.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna

Länk:
Dagbladet