Motion angående stopp för mångkulturella lovdagar i skolan | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion angående stopp för mångkulturella lovdagar i skolan

080331:

Motion angående stopp för mångkulturella lovdagar i skolan

Talesättet ”att ta seden dit man kommer” verkar inte gälla längre. Nu talas istället om integration, vilket innebär att alla grupper, såväl svenskar som invandrare, skall integreras i det mångkulturella Sverige. Som alternativ förespråkar Sverigedemokraterna assimilering, som går ut på att det är invandrarna som skall anpassa sig till det svenska samhället.

Det finns flera anledningar till att motsätta sig att olika kulturella grupper infogar sitt hemlands seder och bruk i Sverige, speciellt avseende offentliga institutioner såsom våra skolor.

Det ena är att en sådan politik direkt motverkar immigranternas möjligheter att anpassa sig till Sverige och den svenska kulturen. Endast genom att anamma svenska seder och bruk och genom att assimilera sig in i det svenska samhället kan motsättningar och konflikter undvikas. En politik som cementerar olika kulturella mönster i Sverige, är en politik som uppmanar parallella samhällen i samhället och de motsättningar som riksdagspartierna säger sig motarbeta.

Det andra är egenvärdet i att bevara svenska seder och bruk genom hela landet. Principen att alla kulturer ska ha rätt att införliva sina seder baseras på att man likställer alla kulturer i Sverige, d v s den svenska kulturen har enligt den rådande normen ingen företrädesrätt eller prioritet i Sverige. Vi menar att det är viktigt och moraliskt riktigt att erkänna den svenska kulturens särställning i Sverige.

En sådant ställningstagande behöver naturligtvis inte föranleda en debatt om den svenska kulturens värde i relation till någon annan, såsom mångkultur-förespråkare ofta försöker få det till. Det räcker med att inse att den svenska kulturen med allt vad det innebär generellt har varit bra för Sverige och fortsätter att vara viktig i framtiden. Ett led i att stärka detta är att inte förakta den genom att införa mångkulturella lovdagar.

Sverigedemokraterna föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar

att anta ett principbeslut om att kommunen under inga omständigheter inom kommunens verksamhet inför eller tillåter lovdagar annat än traditionellt svenska.

att kommunen river upp eventuella tidigare beslut om införande av mångkulturella lovdagar.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.