Sundsvall behöver ingen broavgift | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Sundsvall behöver ingen broavgift

När E4 Sundsvall öppnar nästa år står det med nuvarande politisk majoritet klart att Sundsvalls alla trafikanter ska tvingas betala för att köra på en statlig väg och bro. Den preliminära kostnaden per enkel resa är satt till 9 kronor för privata bilister och 20 kronor för lastbilar, men utan en övre gräns, vilket innebär att kostnaden troligast dessutom lär öka. Kostnader som tillför oss alla privatpersoner och skattebetalare, indirekt eller direkt, vilket borde få var och en att ställa sig frågan om det verkligen är så här vi ska tänka oss finansieringen av statliga infrastrukturprojekt i framtiden. Från Sverigedemokraternas sida är svaret på den frågan ett tydligt och klart nej.

Därför följde vi också hela proceduren kring denna fråga med ett stort intresse. Vi stöttade inte bara den blocköverskridande lokala politiska majoritetens ansträngningar för att verka för att ingångna avtal med staten skall gälla, utan vi bidrog även i riksdagen till att skapa en majoritet för att riva upp regeringens planer på att likväl införa en broavgift. Inledningsvis såg det ljust ut, särskilt när Socialdemokraternas partiledare med udden riktad mot regeringen lovade att Sundsvall skulle slippa broavgift, eftersom vi ju var beroende av att minst ett av de två stora partierna skulle backa upp vår uppfattning. Från lokalt håll höll även Socialdemokraternas Peder Björk flaggan högt, uppbackat av sina egna tydliga och klara ställningstaganden mot den tillförda avgiften.

Men när frågan slutligen skulle avgöras visade det sig att Socialdemokraterna både på lokal- och riksnivå i själva verket inte bara kom att rösta för förslaget om en broavgift. Socialdemokraterna tillhörde dessutom de främsta aktiva förespråkarna  för broavgifter samtidigt som de i riksdagsdebatten entusiastiskt berömde sig själva för sitt aktiva ställningstagande för broavgifter. Den stora svängningen i uppfattning i frågan förklarade Socialdemokraterna med att Sverige skall låta EU bestämma var/hur Sverige skall införa avgifter på vägar. I riksdagen röstade därefter alla partier och ledamöter, med undantag för Sverigedemokraterna, för Socialdemokraternas uppfattning i frågan.

Det besked de lokala Socialdemokraterna, Alliansen – inkl Centerpartiet – och Miljöpartiet gav Sundsvallsborna efter detta var att de inte bara accepterar riksdagens beslut, utan att de dessutom avser lägga 125 kommunala miljoner kronor på att bygga om den 5 km statliga vägen till soptippen, istället för att avsätta dessa resurser till skolan och omsorgen. Precis exakt så prioriterar – eller rättare sagt bortprioriterar – nämnda partier den kommunala välfärden. Precis exakt så står nämnda partier fast vid sitt ord när de lovar väljarna något och precis exakt så ser skillnaden i prioriteringar mellan Sverigedemokraterna och dessa partier ut i Sundsvalls kommun.  Vi vågar prioritera annorlunda. Vi  bortprioriterar broavgifter, statliga infrastrukturprojekt och nedskärningar till förmån för satsningar på skolan, vården, omsorgen och vår gemensamma välfärd.

Johnny Skalin
Sverigedemokraterna i Sundsvall