SD överklagar nämndsbeslut om invandringsmottagning | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD överklagar nämndsbeslut om invandringsmottagning

Den 14 november 2012 beslutade Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) i Sundsvalls kommun att teckna en tillsvidareöverenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagande på 180-220 personer årligen samt att delegera till tf direktör Leena Utterström att teckna överenskommelsen med Länsstyrelsen.

Sverigedemokraterna i Sundsvall har tidigare genomfört en omfattande granskning av Sundsvalls kommuns invandringsmottagning från 1984 fram till december 2011. Granskningen har visat att Sundsvalls kommun de senaste decennierna fattat beslut kring dessa överenskommelser i antingen nämnd eller kommunstyrelsen. Då de tidigare besluten vunnit laga kraft sedan lång tid tillbaka, trots att de varit lagvidriga, går det inte att överklaga dessa. Däremot går det senaste beslutet att överklaga, vilket Sverigedemokraterna nu valt att göra.

De beslut som NAVI fattat kring överenskommelsen om invandringsmottagning strider enligt min mening mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycket, som säger att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Vad som skedde i NAVI måste anses vara ett medvetet val för att undgå den ordinarie beslutsprocessen i ett politiskt känsligt område av stor principiell karaktär och bör därför vara högintressant att laglighetspröva. Frågan kring hur avtalet skall vara utformat eller hur många till antal som kommunen skall ta emot har inte tagits upp i kommunfullmäktige innan beslutet togs i nämnden.

Invandring är kostsamt vilket även Socialnämnden i Sundsvalls kommun yttrat sig om. I en skrivelse från Socialnämnden, daterat 1992-07-15, kan man läsa:

”Ett ökat flyktingmottagande har, bland annat på grund av svårigheter för flyktingarna att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, inneburit en kraftig ökning av socialbidragsbehovet i kommunen. Under 1991 utbetalades ca 43 miljoner kronor i socialbidrag, varav 20 miljoner till utländska medborgare. Av totala antalet vuxna bidragsmottagare, 3274 personer, var 1200 personer utländska medborgare” (Dnr 120/92 701).

I takt med ett fortsatt invandringsmottagande i Sundsvalls kommun har kostnaderna för ekonomiskt bistånd till utrikesfödda ökat dramatiskt sedan 1992, visar siffror från både SCB och Socialstyrelsen. År 2009 hade siffran ökat till över 50 miljoner kronor.

Förvaltningsrätten har sedan tidigare fattat beslut mot andra kommuner som försökt att kringgå att ta dessa beslut i kommunfullmäktige. I Trelleborg fattade kommunstyrelsen beslut om att teckna överenskommelse om invandringsmottagning, där gällde det 5-12 personer. Så sent som i november 2011 fattade även Förvaltningsrätten i Malmö beslut om att Lunds kommun stridit mot kommunallagen då Lunds kommunstyrelse valde att besluta om att skriva avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket om att ta emot 125 invandrare per år.

Med anledning av ovanstående ser jag inte någon anledning till att Förvaltningsrätten i Härnösand skulle göra en annan bedömning än vad Förvaltningsrätten gjort på andra platser.

Martin Klausen (SD)
Sverigedemokraterna Sundsvall

Länk:
Sundsvalls tidning