SD överklagar kommunens överenskommelse om invandringsmottagning | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD överklagar kommunens överenskommelse om invandringsmottagning

Den 14 november 2012 beslutade Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) i Sundsvalls kommun att teckna en tillsvidareöverenskommelse med Länsstyrelsen om flyktingmottagande på 180-220 personer årligen samt att delegera till tf direktör Leena Utterström att teckna överenskommelsen med Länsstyrelsen.

Sverigedemokraterna i Sundsvall har tidigare genomfört en omfattande granskning av Sundsvalls kommuns invandringsmottagning från 1984 fram till december 2011. Granskningen har visat att Sundsvalls kommun de senaste decennierna fattat beslut kring dessa överenskommelser i antingen nämnd eller kommunstyrelsen. Martin Klausen kommenterar:

– Enligt den granskning som Sverigedemokraterna gjort kan man konstatera att Sundsvalls kommun fattat dessa beslut i klar strid mot kommunallagen de senaste decennierna. De tidigare besluten går dock inte att överklaga.

Då de tidigare besluten vunnit laga kraft sedan lång tid tillbaka, trots att de varit lagvidriga, går det inte att överklaga dessa. Däremot går det senaste beslutet att överklaga, vilket Sverigedemokraterna nu har gjort via sin politiska sekreterare Martin Klausen.

– Beslutet strider enligt min mening mot kommunallagen 3 kap 9 § första stycket som säger att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, säger Martin Klausen och tillägger:

– Vad som skedde i NAVI måste anses vara ett medvetet val för att undgå den ordinarie beslutsprocessen i ett politiskt känsligt område av stor principiell karaktär och bör därför vara högintressant att laglighetspröva.

Förvaltningsrätten har sedan tidigare fattat beslut då andra kommuner försökt att kringgå att ta besluten i kommunfullmäktige. I Trelleborg fattade kommunstyrelsen beslut om att teckna överenskommelse om invandringsmottagning, där gällde det 5-12 personer. Så sent som i november 2011 fattade även Förvaltningsrätten i Malmö beslut om att Lunds kommun stridit mot kommunallagen då Lunds kommunstyrelse valde att besluta om att skriva avtal med Länsstyrelsen/Migrationsverket om att ta emot 125 invandrare per år.

– Med anledning av dessa domar i Förvaltningsrätten på andra platser i landet så ser jag det som ett solklart fall att även Förvaltningsrätten inte skulle kunna fria de lagvidriga beslut som fattats i en nämnd i Sundsvalls kommun istället för att lyfta ärendet i kommunfullmäktige, säger Martin Klausen.

Invandring är kostsamt vilket även Socialnämnden i Sundsvalls kommun yttrat sig om. I en skrivelse från Socialnämnden, daterat 1992-07-15, kan man läsa:

”Ett ökat flyktingmottagande har, bland annat på grund av svårigheter för flyktingarna att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden, inneburit en kraftig ökning av socialbidragsbehovet i kommunen. Under 1991 utbetalades ca 43 miljoner kronor i socialbidrag, varav 20 miljoner till utländska medborgare. Av totala antalet vuxna bidragsmottagare, 3274 personer, var 1200 personer utländska medborgare” (Dnr 120/92 701).

I takt med ett fortsatt invandringsmottagande i Sundsvalls kommun har kostnaderna för ekonomiskt bistånd till utrikesfödda ökat dramatiskt sedan 1992, visar siffror från både SCB och Socialstyrelsen. År 2009 hade siffran ökat till över 50 miljoner kronor.