SD-motion stoppad av Socialdemokraterna | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD-motion stoppad av Socialdemokraterna

Den 19 december 2016 lämnade Sverigedemokraterna in en motion till kommunfullmäktige om ekonomiskt bistånd. I motionen skriver Sverigedemokraterna att partiet vill att kommunen utreder hur många personer i Sundsvalls kommun som fått ekonomiskt bistånd trots att de inte har rätt att uppehålla sig i landet. Vidare vill Sverigedemokraterna att Sundsvalls kommun inarbetar tydliga rutiner för att det i fortsättningen inte betalas ut ekonomiskt bistånd till personer som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige.

Motionen bereddes (den 27 februari 2017) av förvaltningen på socialtjänsten i Sundsvall där man påstod att:

”De åtgärder som föreslås i motionen, att arbeta fram rutiner för att ekonomiskt bistånd inte ska betalas till personer, som inte har rätt att uppehålla sig i Sverige, strider mot socialtjänstlagen och är således lagstridigt och omöjligt.”

Ett år innan tjänsteskrivelsen, den 26 februari 2016, hade Kammarrätten i Sundsvall meddelat dom i ett ärende angående ekonomiskt bistånd till en kvinna som uppehöll sig gömd för att undvika att bli avvisad från Sverige.

Kammarrätten (mål nr 1591-1593-15) slog fast att kvinnan inte hade rätt till ekonomiskt bistånd från sin vistelsekommun. I domskälen refererar Kammarrätten till att Högsta förvaltningsdomstolen tidigare i ett rättsfall (HFD 2013 ref.83) slagit fast att även den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning inte kan verkställas omfattas av LMA (lagen om mottagande av asylsökande m.fl.). Därmed ansåg Kammarrätten att kvinnans behov kunde tillgodoses genom LMA och att hon därmed inte hade rätt till ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen.

Socialnämnden i Sundsvall beslutade ändå att föreslå att motionen skulle avslås med påståendet om att den skulle strida mot socialtjänstlagen. Endast Sverigedemokraterna ville bifalla motionen.

Koncernstaben beredde sedan vidare ärendet inför kommunstyrelsen. I en tjänsteskrivelse daterad den 4 maj 2017 hävdar tf. kommundirektör Hans Wreber att motionsförslaget om att inarbeta rutiner för att ekonomiskt bistånd inte betalas ut till personer som inte har rätt att vistas i Sverige skulle strida mot socialtjänstlagen och föreslår att motionen skall avslås. Detta trots Kammarrättens dom (mål nr 1591-1593-15) som stöder sig på en tidigare dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Den 5 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen fast Kammarrätten i Sundsvalls dom (mål nr 1591-1593-15). Högsta förvaltningsdomstolen skriver i domen (mål nr 1527-1529-16) att den som omfattas av lagen om mottagande av asylsökande m.fl. har därmed enligt 1 § andra stycket LMA inte rätt till försörjningsstöd. Bistånd kan då inte heller lämnas i form av nödbistånd med stöd av 4 kap. 3 § socialtjänstlagen.

Den 12 juni 2017 behandlade Kommunstyrelsen i Sundsvall Sverigedemokraternas motion. Där beslutade samtliga partier utom Sverigedemokraterna att föreslå kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Detta trots att Sverigedemokraterna påpekat att tjänsteskrivelserna påstod att motionen skulle strida mot socialtjänstlagen medan Högsta förvaltningsdomstolen säger annat.

Efter kommunstyrelsens beslut väljer sedan kommunfullmäktiges ordförande att stoppa Sverigedemokraternas motion från att komma upp på kommunfullmäktiges juni-sammanträde.

Johnny Skalin, som är gruppledare för Sverigedemokraterna i Sundsvalls kommunfullmäktige, kommenterar:

– Vi ser det som ytterst anmärkningsvärt att man inte valt att lyssna på oss i varken Socialnämnden eller i Kommunstyrelsen när ärendet behandlats, istället väljer man att förhindra den demokratiska processen.

– Vi hade redan all fakta på bordet och påpekade i Socialnämnden hur det låg till. Vår ledamot hotades bli polisanmäld på grund av att tjänsteskrivelsen påstod att vår motion stred mot socialtjänstlagen.

– Det är fegt av Peder Björk och Socialdemokraterna att stoppa vår motion, när de haft flera möjligheter att lyssna på oss innan utan att ens vilja återremittera ärendet.

– De övriga partierna i kommunen vill inte ens utreda hur mycket pengar som betalats ut till personer som inte har laglig rätt till att få ekonomiskt bistånd. Detta är anmärkningsvärt och oansvarigt speciellt med tanke på socialnämndens dåliga ekonomi.

– Kommunens skattepengar skall gå till kommunens medborgare.