SD föreslår åldersbestämning av ensamkommande i Sundsvall | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD föreslår åldersbestämning av ensamkommande i Sundsvall

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016 lämnade Sverigedemokraterna in en motion angående åldersbestämning av asylsökande ensamkommande.

Sverigedemokraterna anser att detta är en fråga om rättssäkerhet. Bakgrunden till motionen är att det under tid skett en kraftig ökning av antalet ensamkommande som kommit till Sverige. I Nuläget ansvarar Sundsvalls kommun för ca 250 ensamkommande, varav ca 200 är asylsökande, enligt uppgift från socialtjänsten.

I övriga Skandinavien och i många andra EU-länder görs mycket mer för att åldersbestämma de ensamkommande, som nästan alltid saknar alla former av dokumentation som styrker deras ålder. Migrationsverkets officiella ståndpunkt när det gäller de ensamkommandes ålder är att hellre fria än att fälla, alltså att utan några åtgärder acceptera den ålder som personen i fråga själv uppgett. I flera fall har det visat sig att den ensamkommande är betydligt äldre.

Rättschefen på Migrationsverket, Fredrik Beijer, slår fast att verkets egen registrering av ålder inte har någon rättsverkan för kommuner och landsting som är skyldiga att göra en egen bedömning av åldern, kostnader som Migrationsverket bekostar.

Sverigedemokraterna skriver i sin motion att man anser att Migrationsverkets vaga åldersbedömning måste anses vara rättsosäker och att behovet av en korrekt åldersbedömning även är nödvändig inom skolan.

Därför föreslår Sverigedemokraterna att kommunfullmäktige beslutar om att ge Socialnämnden i uppdrag att utreda och ta fram förslag på hur Sundsvalls kommun kan genomföra så noggranna åldersbestämningar som möjligt av asylsökande ensamkommande, samt att Sundsvalls kommun genomför åldersbestämning genom knä- och tandröntgen eller andra lämpliga åldersbestämningsmetoder av alla asylsökande ensamkommande med placering genom kommunens försorg.