SD: Angående fördelning av årligt verksamhetsbidrag 2015 | Sverigedemokraterna i Sundsvall

SD: Angående fördelning av årligt verksamhetsbidrag 2015

Onsdagen den 18 februari fattar Kultur- och fritidsnämnden beslut om fördelning av årligt verksamhetsbidrag 2015. Här följer Sverigedemokraternas förslag och ställningstagande kring fördelningen.

Sverigedemokraterna föreslår nämnden besluta:

 1. Att med motiveringen att föreningslivet inte skall verka för segregation utan uppmuntra till inkludering i samhället och vara öppen för alla, avslå följande ansökningar:
  – Afghanska Kulturföreningen
  – Bosnien-Hercegovinas Förening
  – Eritreanska Föreningen i Sundsvalls kommun
  – Oromo Förening
  – Rysk-Svenska Föreningen
  – Shabe Irani
 2. Att avslå ansökan från East Ethiopian Förening med motiveringen att föreningens verksamhet befinner sig i ett nystartsskede och att det därför är svårt att bedöma verksamheten och eventuell bidragsnivå.
 3. Att överskottet från att inte bevilja ovanstående föreningar föreningsbidrag fördelas proportionellt till resterande föreningar som beviljas bidrag.
 4. Att med motiveringen att det är viktigt att stödja ungdomsidrotten bifalla BK Thunderballs ansökan om verksamhetsbidrag.
 5. Att i övrigt bifalla förvaltningens förslag på bidrag till resterande föreningar.

 

Motiveringar för avslag:

 • Afghanska kulturföreningen vill bevara den afghanska kulturen hos de afghaner som bor i Sundsvall. Alla individer i samhället har själva rätt att avgöra vilken kultur de vill eller anser sig tillhöra. Likaså skall, med undantag för olagliga verksamheter, fri föreningsrätt råda. Men för att få erhålla offentliga bidrag bör emellertid verksamheterna dels vara öppna för alla och dels inte ha som inriktning att uppmuntra medlemmarna till att främja sig från majoritetskulturen. Undantaget för huvudregeln bör emellertid ges till de offentligt erkända minoritetskulturerna. Eftersom beskrivningen för den aktuella föreningen inte sammanfaller med det kravet bör kommunalt föreningsbidrag ej beviljas (20 000kr / 115 000kr).
 • Bosnien-Hercegovinas Förening vill bevara den egna kulturen och dess traditioner. Med stöd av ovan motivering bör den aktuella föreningen nekas kommunala föreningsbidrag (28 500kr / 36 540kr).
 • Eritreanska Föreningen i Sundsvalls kommun vill bevaka den kulturella och sociala utvecklingen i samhället med utgångspunkt i medlemmarnas intresse. Med stöd av ovan motivering bör den aktuella föreningen nekas kommunala föreningsbidrag (20 000kr / 65 000kr).
 • Oromo Förening vill bevara det egna språket och kulturen för individer av oromoansk härkomst. Med stöd av ovan motivering bör den aktuella föreningen nekas kommunala föreningsbidrag (15 000kr / 96 200kr).
 • Rysk-svenska föreningen vill bevara språket och kulturen för personer med rysk bakgrund i Sundsvall. Med stöd av ovan motivering bör den aktuella föreningen nekas kommunala föreningsbidrag (15 000kr / 20 000kr).
 • Shabe irani: riktar sig i första hand till persiskt talande nyankomna i Sundsvall för att vägleda dem och finna vägar till arbete och sysselsättning. Med stöd av ovan motivering och att föreningen i första hand riktar sig till en smal språklig grupp för ett särskilt stöd till arbetsmarknadsåtgärder, med konsekvensen att övriga grupper av arbetslösa således diskrimineras från stödåtgärder, bör den aktuella föreningen nekas kommunala föreningsbidrag (20 000kr / 20 000kr).

 

Motiveringar för bifall:

 • Congo Dans Mon Coeur har enligt sig själva ambitionen att bygga broar mellan människor med olika etniska grupper genom olika aktiviteter. Därmed tolkar vi denna förening som öppen för en bred grupp av människor med utgångspunkt i att sammanlänka människor, vilket gynnar inkluderingen i samhället. Den aktuella föreningen bör därför beviljas kommunala bidrag (30 000kr / 245 600kr).
 • Internationella Föreningen har enligt sig själva målsättningen att informera om bland annat olika kulturer och att anordna olika arrangemang och att skapa förståelse och respekt för varandra och på så sätt överbrygga motsättningar mellan olika folkgrupper. Därmed tolkar vi denna förening som öppen för en bred grupp av människor med utgångspunkt i att sammanlänka, vilket gynnar inkluderingen i samhället. Den aktuella föreningen bör därför beviljas kommunala bidrag (100 000kr / 110 444kr).
 • Sundsvalls Asylkommitté har enligt sig själva en föreningsverksamhet som innefattar ett språkcafé, studiecirklar samt läxhjälp i samverkan med andra föreningar, kyrkor och myndigheter. Föreningen beskriver även att de ger stöd och hjälp till flyktingar och bedriver ett rådgivningscafé som är öppet för alla. Därmed tolkar vi denna förening som öppen för en bred grupp av människor med utgångspunkt i att sammanlänka, vilket gynnar inkluderingen i samhället. Den aktuella föreningen bör därför beviljas kommunala bidrag (35 000kr / 65 000kr).
 • Sundsvalls Finska Förening har enligt sig själva sverigefinnarnas gemensamma sociala och kulturella strävanden, demokrati, jämlikhet och likaberättigande i samhället som mål för sin föreningsverksamhet. Då föreningen verkar för demokratiska mål och då föreningen riktar sig mot en erkänd minoritetsgrupp bör den aktuella föreningen beviljas bidrag (45 000kr / 80 000kr).
 • Föreningen Finlandssvenskar i Medelpad har enligt sig själva bevarandet av den finlandssvenska kulturen och identiteten som mål. Då föreningen riktar sig mot en erkänd minoritetsgrupp bör den aktuella föreningen beviljas bidrag (3 000kr / 3 000kr).

 

Övergripande ideologisk inställning

Sverigedemokraterna i Sundsvall vill se ett inkluderande samhälle där alla invandrade individer bör uppmuntras till att tala svenska och till att bli svenskar. Offentliga skattemedel skall därför – med undantag av de offentligt erkända minoriteterna – inte finansiera verksamheter som riktar sig till enskilda folkgrupper med smala intressen i att bevara eller förstärka enskilda kulturer, traditioner eller språk.

Med samma motivering avser vi heller ej bevilja skattemedel till föreningar som enbart riktar sig till svenskfödda med ett intresse i att exkludera människor på basis av deras ursprung, födelseort eller kulturella bakgrund.

Den övergripande inställningen skall dock ej förväxlas med vare sig en vilja eller en ambition om att neka föreningar med lagliga verksamheter – men som motverkar vårt mål om att öka inkluderingen i samhället – att existera. Varje individ i samhället har rätt att avgöra vilken kultur de vill eller anser sig tillhöra. Likaså skall, med undantag för olagliga verksamheter, fri föreningsrätt råda.

Men för att få erhålla offentliga bidrag bör emellertid verksamheterna dels vara öppna för alla och dels inte ha som inriktning att uppmuntra medlemmarna till att främja sig från majoritetskulturen. Undantaget för huvudregeln bör emellertid ges till de offentligt erkända minoritetskulturerna.

Vårt ställningstagande bygger således helt på vilka föreningar som bör beviljas skattefinansierade bidrag och vilka som inte skall beviljas ekonomiskt stöd för sina verksamheter med utgångspunkt i ovan redogjort ställningstagande.