PRM: SD motsätter sig majoritetens budgetförslag för barn- och utbildning | Sverigedemokraterna i Sundsvall

PRM: SD motsätter sig majoritetens budgetförslag för barn- och utbildning

Majoritetens investeringsbudget

Under onsdagen 21 december 2016 klubbade majoriteten i barn- och utbildningsnämnden igenom ett beslut angående mål- och resursplan för 2017. Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Ledamoten Martin Klausen (SD) kommenterar:

– Trots påpekande från Sverigedemokraterna om att det fanns grova felaktigheter i majoritetens mål- och resursplan som skulle äventyra hela kommunens ekonomi, valde nämnden ändå att klubba igenom förslaget.

Sverigedemokraterna upptäckte att majoritetens (S, V och C) förslag till mål- och resursplan innehöll investeringar för sammanlagt 35 miljarder kronor under 5 år. Sverigedemokraterna lämnade ett eget förslag på en mer realistiskt hållbar mål- och resursplan. I en skriftlig reservation förklarar Sverigedemokraternas ledamot i barn- och utbildningsnämnden:

”Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet att inte återremittera ärendet, samt mot beslutet att bifalla majoritetens förslag till mål- och resursplan för barn- och utbildningsnämnden. Sverigedemokraterna ser allvarligt på att majoriteten inte skjuter till nödvändiga resurser till verksamheten samtidigt som majoriteten fattar beslut om en investeringsbudget som katastrofalt äventyrar kommunens ekonomi. Investeringsbudgeten avseende IT, inventarier och utrustning som finns i majoritetens mål- och resursplan talar om 11 000 miljoner (11 miljarder) kronor år 2017, 6 000 miljoner (6 miljarder) kronor årligen under perioden 2018-2021. Sverigedemokraterna är inte motståndare till att satsa på skolan, däremot är sådana stora satsningar varken realistiska eller rimliga om man skall ta hänsyn till kommunens skattebetalare.”

Sundsvalls kommun omsatte år 2015 totalt ca 6,4 miljarder kronor, varav 5,2 miljarder kronor var skatteintäkter och statsbidrag, resten var främst avgifter, bidrag och hyror. Nu skall alltså barn- och utbildningsnämnden satsa 11 miljarder kronor år 2017 och 6 miljarder kronor årligen under perioden 2018-2021.

Bilaga: Utdrag från majoritetens MRP (budget)