Oseriös behandling av friskoleansökningar | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Oseriös behandling av friskoleansökningar

DEBATT 

Det råder enligt Sverigedemokraternas mening en överetablering när det gäller friskolor i Sundsvalls kommun. Vi menar att det därför bör införas ett kommunalt veto när det gäller friskoleetableringar, så att kommunernas uppfattningar inte bara blir rådgivande, utan avgörande. Men trots denna uppfattning är det beklagligt att se hur ansökningar behandlas i kommunen. Både den styrande majoriteten såväl som den övriga oppositionen bär en lika stor skuld i den oseriösa behandlingen av Plusgymnasiets ansökan om att utöka sin verksamhet i Sundsvall.En enkel koll i de handlingar som hamnade på barn- och utbildningsnämndens bord visar att ärendet behandlats oseriöst. Handlingarna angående Plusgymnasiet hade bland annat en nästan identisk tjänsteskrivelse som ärendet angående Thorengruppens ansökan om att starta en ny skola. Ärendet saknade dessutom en seriös redogörelse om hur stor efterfrågan och tillgång av utbildningsplatser det finns i kommunen när det gäller vård- och omsorgsprogrammet. Man hade inte ens brytt sig om att byta namn på vilken skola ärendet avsåg.

Vi begärde därför att ärendet skulle återremitteras så att nämnden skulle få korrekt information för att kunna ta ställning i frågan. Här är varken KD, M eller FP mer ansvarstagande, som Josef Nordin (KD) menade i ST den 24 april, än den högersocialistiska majoriteten (bestående av C, S och V) med anledning av att man utan en seriös redogörelse valde att yrka på att ansökan skulle godkännas.

Sverigedemokraterna anser att inget så pass dåligt berett ärende går att ta ställning till. För oavsett vad man än tycker om friskoleetableringar eller utökning av program hos befintliga friskolor, är det likväl viktigt att beslutsfattarna har ett seriöst och korrekt underlag att ta ställning till.

Nämnden hade kunnat återremittera ärendet för att ge Plusgymnasiets ansökan en seriös behandling utan att svarstiden från kommunen skulle gå ut. Om nämnden hade återremitterat ärendet hade nämndsordföranden bara fått kalla till ett extrainsatt möte. Ett sådant agerande hade visat på att nämnden och kommunen behandlar ansökningar på ett seriöst sätt.

Delar av nämnden uttryckte inledningsvis också att de kunde ställa sig bakom Sverigedemokraternas återremissyrkande, för att senare svänga i frågan. Josef Nordin (KD) menar att det var en ohelig allians som stoppade utbildningssatsningen. Sverigedemokraterna menar att det var en oseriös allians som nekade en seriös och rättvis behandling av Plusgymnasiets ansökan.

Det råder utan tvivel en överetablering av friskolor i Sundsvalls kommun. Det finns även risker med friskolor. Som vi redan har sett här i Sundsvall kan privata skolor gå i konkurs. Därför krävs ett påtagligt ökat politiskt ansvarstagande vid beviljanden av nya skolor. Men att automatiskt avslå samtliga friskoleansökningar, utan en seriös behandling, skickar också fel signaler om hur politiken behandlar ärenden.

Martin Klausen (SD)
Ledamot i barn- och utbildningsnämnden i Sundsvall

Länk: Sundsvalls tidning