Motion: Utred tillgången till skolsköterskor | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion: Utred tillgången till skolsköterskor

Vi Sverigedemokrater ser skolsköterskan som en nyckelperson i skolan. Oftast är han eller hon den första person som den hjälpsökande eleven möter, skolsköterskans insats är därför oerhört viktig för att eleven ska få hjälp. Att alla elever har tillgång till en skolsköterska anser vi därför vara av yttersta vikt.
Därför är det viktigt att utreda hur tillgången till skolsköterskor ser ut på kommunens grundskolor samt hur denna tillgång motsvarar kraven på tillgänglighet enligt skollagen (2010:800, 2 kap, 25§) och dess förarbeten och att kommunen har en plan för att säkerställa tillgången.
Bilaga: