Motion om maskeringsförbud på allmänna inrättningar | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om maskeringsförbud på allmänna inrättningar

2011-09-26 Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att det i Sundsvalls skolor ska vara förbjudet att ikläda sig nikab eller burka.
  • att uppdra till kommunförvaltningens olika organ, inklusive skolorna själva, att verkställa beslutet.

Bakgrund
De heltäckande klädedräkterna nikab och burka är uttryck för religiöst och fundamentalistiskt förtryck av kvinnor. Beträffande minderåriga flickor är det svårt att veta vilket tvång som ligger bakom deras användning av den heltäckande klädseln.
I en västsvensk kommun har uppmärksammats att flickor kommit till skolan iklädda nikab. Fenomenet har av förståeliga skäl vållat problem bland elever och personal, och Skolverket har gett skolorna rätt att förbjuda de heltäckande dräkterna. Nikab och burka symboliserar mycket påtagligt den kvinnosyn och det förtryck som religiösa och fundamentalistiska ledare utövar mot kvinnor och som ”heders”-tänkande fäder utsätter sina döttrar för. Ett fenomen som inskränker de mänskliga rättigheterna på alltför många håll i världen och som tyvärr gjort entré i Sverige på senare år.

Förslag
Burkan är heltäckande och personer iklädda nikab visar ingenting mer än ögonen för omgivningen. Dräkterna kan alltså jämställas med total maskering. Redan av det skälet är klädseln olämplig och oacceptabel, inte minst då det gör det omöjligt för en lärare att fastställa elevens identitet. Klädseln är närmast att jämföra med ”rånarluvan” vilket även denna är en olämplig klädsel i skolan.
Det är i skrivande stund inte bekant för motionären huruvida nikab eller burka bäres av elever i vår stads skolor. Emellertid anser vi att det gagnar saken om vi i kommunen har en beredskap ifall ett sådant problem skulle uppkomma.
Skolan och samhället har – i linje med läroplanen och FN:s barnkonvention – ett ansvar för att garantera elevernas frihet och mänskliga rättigheter. Ett led i detta är utfärdande av förbud mot ovannämnda klädedräkter i skolan.

Underskrift
För den sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Johnny Skalin (sd)