Motion om krafttag för nollvision beträffande hemlöshet | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om krafttag för nollvision beträffande hemlöshet

2013-09-16 Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta

  • Att kommunen planerar för fler hyreslägenheter
  • Att kommunen i samarbete med Mitthem inför en ”tak-över-huvudet-garanti”
  • Att kommunen förändrar kommunalägda Mitthems uthyrningspolicy så att försörjningsstöd på riktigt räknas som inkomst utan krav på borgen och goda hyresreferenser
  • Att kommunen förändrar kommunalägda Mitthems uthyrningspolicy så att kravet på att sökande inte får ha betalningsanmärkning eller skuld hos kronofogden slopas mot säkerhet
  • Att kommunen aktivt ska arbeta för att upprätta bra relationer till privata hyresvärdar
  • Att kommunen prövar metoden ”Bostad först”
  • Att en hemlöshetsombudsman införs i kommunen som aktivt driver de hemlösas ärenden och verkar för att hemlösa snabbare skall ta sig ur sin situation
  • Att i alla nya detaljplaner för kommunala bostadsbyggande skall kommunen inkludera försökslägenheter
  • Att kommunen säkerställer att det finns fler BOS-lägenheter hos Mitthem för att de personer som klassas som uteliggare i Sundsvalls kommun garanteras ett boende
  • Att kommunen skyndsamt utreder möjligheten att bygga hyreshus i syfte att ge bostäder åt dem som befinner sig i situation 1

Bakgrund
Sverigedemokraterna ser allvarligt på hemlösheten i vår kommun. Företrädare för partiet har varit i kontakt med personer som klassas som uteliggare i kommunen och fått veta att dessa inte känner att de får eller fått den hjälp de behöver. Det är också oroväckande att det i Sundsvalls kommun vräkts ett stort antal barn. Under år 2012 vräktes 21 barn i kommunen, likadana siffror var det under år 2011, enligt tidningen Dagbladet (2013-05-07).

I Socialstyrelsens rapport ”Hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden 2011″ kan man läsa att det i Sundsvalls kommun finns 428 personer som klassas som hemlösa, varav 29 personer befinner sig i situation 1, vilket innebär att personen är hänvisad till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare.

Sverigedemokraterna har tidigare motionerat om detta och fått till svar att motionen ansågs vara besvarad, men trots att motionen ansågs vara besvarad så återstår fortfarande problemet.

Förslag
För att komma till bukt med hemlösheten i Sundsvall behövs verksamma åtgärder. Socialen och kommunen bör ta ansvaret att se till att alla kommuninvånare skall ha rätt till tak över huvudet. Det får vara nog med allt tomt prat från kommunens politiker. Det är dags att ta ansvar. Mitthem är ett kommunalt bostadsbolag och borde därigenom ha ansvar att se till att kommuninvånare har tak över huvudet.

Förändringar som bör göras är att i Mitthems uthyrningspolicy förändra så att försörjningsstöd räknas som inkomst utan krav på borgen och goda hyresreferenser, förändra kravet på att sökande inte får ha betalningsanmärkningar eller skuld hos kronofogden eller till annan hyresvärd. Kravet på fullständig skuldfrihet bör avskaffas i kommunalägda Mitthem – tidigare betalningsanmärkningar ska inte innebära att man för evigt står utanför bostadsmarknaden.

Sverigedemokraterna föreslår att när det gäller försörjningsstöd bör det införas en ny policy att för den hyresgäst som lever på försörjningsstöd kan hyran, mot att den som uppbär bidraget själv godkänner det, dras direkt från försörjningsstödet. För personer med betalningsanmärkning eller skuld hos kronofogden och som har inkomst för arbete/pension bör införas att krav på autogiro som betalning ställs så att hyran dras direkt från personens bankkonto i samband med utbetalning av lön/pension.

Kommunen behöver också planera för fler hyresrätter samt upprätta och bibehålla goda relationer till privata hyresvärdar för att de ska ta ett större ansvar för att motverka hemlösheten. Kommunen behöver också pröva metoden ”Bostad först” för personer som lever under missbruksproblematik. För personer utan missbruksproblematik bör Socialen ordna och borga för bostad med BOS-kontrakt.

Sverigedemokraterna vill också att kommunen inför en tjänst som hemlöshetsombudsman. Ombudsmannen skall aktivt driva de hemlösas ärenden och verka för att hemlösa snabbare skall komma ur sin situation. Hemlöshetsombudsmannen bör ha ett gott samarbete med Kronofogdemyndigheten och verka för att samtal mellan den hemlöse och Kronofogdemyndigheten sker i syfte att den hemlöse, om den har skulder, har råd att betala den faktiska hyran när personen får bostad samtidigt som personen får rätt till existensminimum. Detta bör göras för att underlätta övergången till ett eget boende.

Sverigedemokraterna kräver att kommunen agerar för att snabbt tillgodose att de personer som idag befinner sig i situation 1 garanteras bostad en bostad och en chans till ett värdigt liv.

Underskrift
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)