Motion om att säga upp avtal med Migrationsverket | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att säga upp avtal med Migrationsverket

2011-09-26 Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att med iakttagande av uppsägningstiden avbryta överenskommelsen med Migrationsverket för mottagande av invandrare/flyktingar

Bakgrund
Sverige har under lång tid haft en mycket stor invandring – vida överlägset våra europeiska grannar sett i både absoluta och relativa tal. Detta har medfört stora problem, ekonomiska som sociala. Sverigedemokraterna vill därför agera mot den vettlösa invandringen till Sverige. Vi måste dra i invandringsbromsen för att hjälpa de invandrare och flyktingar som befinner sig i Sverige idag.
Sverige är världskänt för sin liberala flyktingpolitik och det gör att många säljer vad de har i sina länder och söker lyckan i Sverige. Endast en liten del av de som kommer till Sverige är riktiga flyktingar. Enligt vissa beräkningar är så lite som 5% reellt skyddsbehövande. Resterande 95% faller inte in under FN:s definition av flyktingar.
Genom att Sverige tar in invandrare som inte kan betraktas som flyktingar urholkas asylprocessen. För varje person som ges uppehållstillstånd och som inte är en flykting försvinner en plats för de som verkligen behöver skydd och därmed är Sveriges invandringspolitik att betrakta som inhuman. Kommunen måste markera mot denna ansvarslösa politik!
Sundsvalls kommun har sedan 2007 en överenskommelse med Migrationsverket om att kommunen löpande skall ta emot omkring 200 personer. Överenskommelsen gäller tillsvidare kalenderårsvis med möjlighet till uppsägning av någondera part senast tre månader innan kalenderårsskifte.

Förslag
Sverigedemokraterna anser därför att Sundsvalls kommun skall säga upp det avtal kommunen har med migrationsverket. Detta tillsammans med att ställa högre krav på invandrare att anpassa sig – assimileras – skulle göra att det blir enklare för de invandrare som redan befinner sig i Sverige att få en ärlig chans till att komma in i samhället och komma ut i arbetslivet. Om sedan ett nytt avtal skall tecknas med migrationsverket skall detta föregås av en kommunal folkomröstning i frågan.

Underskrift
För den sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Johnny Skalin (sd)