Motion om att kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala välfärden | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att kostnadsberäkna asylinvandringens effekter på den kommunala välfärden

2013-01-28 Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • att tillsätta en arbetsgrupp som grundligt och noga årligen genomför en genomgående och tydlig kostnadsberäkning för Sundsvalls kommuns frivilliga invandringsmottagning utifrån tre scenarier.
  • att kommunen årligen följer upp prognoserna tillsammans med kommunens övriga årsbokslut
  • att kommunen löpande offentliggör resultaten av sina uppskattningar och resultat

Bakgrund
Själva grundförutsättningen för att kunna fatta väl avvägda politiska beslut är att känna till alla förutsättningar som berör de förslag som behandlas. Särskilt viktigt är det förstås att kunna prognostisera och förutse ekonomiska effekter. När det gäller i stort sett alla samhällsområden har kommunen också god konsekvenskännedom. Man känner till exempel till hur många skolbarn, dagisbarn eller äldre kommunen har att ta hand om.

Man gör även prognoser på hur dessa tal förändras med tiden. Däremot är kommunens kunskaper mycket knappa och det gäller kunskapen om de ekonomiska konsekvenserna sett ur alla tidsperspektiv vad gäller den kommunala asylinvandringsmottagningen. I andra kommuner är emellertid kunskapen bättre, där ett flertal höga företrädare från flera riksdagspartier bara under det senaste året vittnat om att deras kommuner inte har råd med fortsatt asylinvandring. 

Förslag
Att kommunen genomför en uppföljande kostnadsuppskattning och beräkning för den kommunala asylmottagningens ekonomiska påverkan för alla områden som berör Sundsvalls kommuns resursfördelning och ekonomi samt att denna information också offentliggörs.

Underskrift
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)