Motion om att inrätta en brottspreventionsenhet i Sundsvalls kommun | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att inrätta en brottspreventionsenhet i Sundsvalls kommun

2011-09-26 Förslag till beslut
Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

  • att inrätta en brottspreventionsenhet inom den kommunala verksamheten
  • att kommunen avsätter 1,5 Mkr årligen till en fond som olika brottsförebyggande organisationer, kommunala verksamheter och föreningar kan söka
  • att brottspreventionsenheten ges i uppdrag att genom olika projekt, i första hand riktade till föräldrar, barn och ungdomar, satsa på arbetet mot droger, missbruk och ungdomsbrottslighet
  • att brottspreventionsenheten ges i uppdrag att undersöka vilka områden som bedöms som särskilt otrygga och brottsutsatta samt
  • att brottspreventionsenheten undersöker om dessa områden kan bevakas genom extrainsatser i form av kameraövervakning, bilburna bevakningspatruller eller patrullerande ordningsvakter

Bakgrund
De allra flesta människor utsätts någon gång för brott. I många fall kan brottet kränka brottsoffrets integritet i form av personrån, ficktjuveri eller våldsrelaterade personbrott. I andra fall kan integriteten kränkas genom inbrott i bilen, i huset, i lägenheten eller i stugan. Inte minst drabbas vi alla någon gång indirekt av brott genom att en anhörig eller vän blivit utsatt för någon illgärning.

Siffror visar på att brottsligheten i Sundsvall ökat de senaste tio åren. Genomsnittet för antalet anmälda brott i Sveriges alla kommuner är 9.870 brott per 100.000 kommuninvånare, motsvarande siffra för Sundsvall är 13.926 anmälda brott.

Antalet anmälda brott ökade under år 2010 med 2112 anmälningar jämfört med siffrorna för år 2001. Under år 2010 anmäldes således 13.318 brott i Sundsvalls kommun. När det gäller vardagsbrott har det från år 2001 skett en viss minskning under denna period, men resultatet är långt ifrån bra, samtidigt visar kurvorna för våldsbrott och sexualbrott på en oroväckande trend som pekar uppåt.

Förslag
Som ett led i Sverigedemokraternas ambition att skapa ett tryggare samhälle och därmed en större upplevd frihet genom att garantera medborgarnas trygghet och säkerhet förespråkar vi, även om brottsbekämpning inte i första hand är en kommunal angelägenhet, att en kommunalt subventionerad social brottspreventionsenhet skapas. Brottspreventionsenheten skall genom kommunalt ekonomiskt stöd till brottsförebyggande föreningar och stödgrupper för brottsutsatta såväl som till anhöriga, medverka till att ett aktivt handlande mot den otrygghet brottslighet skapar motverkas.
Stödet till brottsförebyggande föreningar skall ske genom att föreningar eller organisationer kan ansöka om ett särskilt stöd för deras brottsförebyggande verksamheter mot att föreningen också visar upp en verksamhetsberättelse samt att allmänheten också vittnar om föreningens verkliga verksamhet.

Den sociala brottspreventionen skall gå ut på att på olika sätt påverka människors benägenhet att begå brott. Vi tänker oss också en kommunalt situationsanpassad brottsprevention som genom olika åtgärder gör brotten svårare att utföra, såsom till exempel extra upplysta parkeringsplatser, extra bevakning av bevakningsföretag etcetera för att på så vis öka risken för upptäckt eller att minska vinsten av brottet.

Underskrift
För den sverigedemokratiska kommunfullmäktigegruppen
Johnny Skalin (sd)