Motion om att införa en äldre- och handikappombudsman | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Motion om att införa en äldre- och handikappombudsman

2012-09-17 Förslag till beslut
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta 

  • att en äldre- och handikappombudsman tillsätts
  • att äldre- och handikappombudsmannen får till arbetsuppgifter att stötta och vägleda äldre och handikappade, organisationer kring dessa grupper samt att ombudsmannen också med jämna mellanrum rapporterar om sitt arbete samt ger förslag på förbättringar till kommunfullmäktige

Bakgrund
När åldern hinner ifatt kan både förmågan och orken att driva sina egna intressen påtagligt minska. Liknande problematik kan också uppstå vid vissa typer av handikapp. Resultatet i sådana fall är inte sällan att de som behöver hjälpen och stödet som mest inte mäktar med att framföra sin begäran. Därför bedömer vi att samhället måste hitta fler kanaler till hjälp för de människor som behöver stöd.

Förslag
Att tillsätta en äldre- och handikappombudsman med uppgiften att bevaka och främja pensionärer och handikappades intressen och behov. Ombudsmannens arbetsuppgifter kan dels handla om att vägleda och hjälpa människor med behov av stöd till rätt instanser och kontakter, men också om att påtala brister i organisationen kring våra äldre samt ge förslag på förbättringar till kommunfullmäktige.

Underskrift
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)