Flytta mobbaren – inte offret | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Flytta mobbaren – inte offret


FÖRSLAG TILL BESLUT:
Sverigedemokraterna föreslår kommunfullmäktige besluta:

  • att ge berörda nämnder i uppdrag att skyndsamt utreda möjligheten att inrätta ett system för att flytta elever som mobbar andra
  • att rikta en uppmaning till kommunens rektorer att i enlighet med gällande lagstiftning som praxis använda sig av möjligheten att hantera mobbning, för att därigenom visa att man menar allvar med likabehandlingsplanen och intentionen att ingen elev skall behöva utstå mobbning
  • att i styrdokument tillse att kommunen i enlighet med gällande lagstiftning inför som praxis att mobbande flyttas till andra studiegrupper
  • att om ingen av ovanstående att-satser anses fungera, uppdra åt kommunstyrelsen att hantera frågan på ett sådant sätt att frågan skyndsamt kan behandlas i syfte att i enlighet med gällande lagstiftning införa en praxis om att aktivt utnyttja den lagliga möjligheten att flytta mobbande elever

 

BAKGRUND
Vart femte barn i Sverige har blivit kränkt av en annan elev i skolan det senaste året. Sju procent av barnen har blivit kränkta av någon i skolpersonalen. Vanligast är verbal och psykisk mobbning, men även fysiska kränkningar som slag, sparkar eller tafsningar drabbar barn, enligt Friendsrapporten 2013 där 36 698 barn har svarat på frågor om mobbning i skolan.

Nästan vart femte barn (17 %) svarar att de har blivit kränkta av en annan elev det senaste året. Kränkningarna är vanligast i årskurs 3-6 där vart fjärde barn (23 %) har blivit utsatt. Sju procent har blivit kränkta av någon i personalen och bara varannan elev på högstadiet eller gymnasiet upplever att vuxna säger till om de får veta att någon behandlats illa.

När man blir utsatt för mobbning är det lätt att man börjar känna sig orolig och mår dåligt. Ibland påverkar det livet så mycket att man får sämre självförtroende och försöker undvika situationer där man kan möta dem som mobbar.

På Aftonbladets webbsida (1 oktober 2013) kan man läsa att det trots att det finns lagstöd sedan 2007 att flytta mobbaren, så är det ytterst få skolor som gör detta. Istället tvingas det barn som utsätts för mobbing att till slut flytta och byta skola för att undgå sin plågoande. Endast tretton av 161 kommuner har flyttat en mobbare. I vår region är det endast i Ånge kommun som en (1) mobbare som tvingats flytta.

FÖRSLAG
Sverigedemokraterna ser mycket allvarligt på mobbing/systematisk kränkning. Mobbing och kränkningar är något av det värsta som kan drabba ett barn, särskilt eftersom barn generellt har svårare att stortera och bearbeta sina känslor. Därför måste barn i allra största mån förskonas från sådana övergrepp. Men när så ändå har sker är det minsta man kan begära att det utsatta barnet ska slippa konfronteras med sin plågoande varje dag.

Sverigedemokraterna anser att tryggheten, studieron och inte minst arbetsmiljön för skötsamma elever alltid måste gå före de stökiga/bråkiga elevernas behov och önskemål.

Enligt Skollagen kan en rektor fatta beslut om tillfällig omplacering som åtgärd under en tid i maximalt 4 veckor. Dessvärre utnyttjas denna möjlighet mycket sällan, vilket ibland får till följd att det är de mobbade eleverna som flyttar istället för de som mobbar. För de elever som mobbas kan dessa upplevelser hänga med långt in i det vuxna livet. Vissa kommer rent av aldrig över tiden i skolan då de utsattes för mobbning, vilket inte bara orsakar stora kostnader för sjukvården i samhället, utan som även innebär att dessa individer inte ges den frihet att leva sina liv som de annars skulle ha haft möjlighet att göra. Utsatta elever möter i alltför många fall en framtid där de hämmas av de negativa upplevelserna och i kontakter med andra människor eller samhället som helhet.

Som ett komplement till skolornas nuvarande handlingsplaner för ovanstående problem föreslår vi att ett system inrättas där den som mobbar flyttas och inte den mobbade. En sådan åtgärd kan fungera som en tillfällig lösning av ovannämnda problem, under den tid som normala utredningar pågår för en permanent lösning.

Ett sådant förfarande kan ge de skötsamma eleverna ökad trygghet och studiero, samtidigt som de stökiga elevernas behov kan tillgodoses med hjälp av en väl uppbyggd kompetens vid den nya studieplatsen.

UNDERSKRIFT
För Sverigedemokraterna
Johnny Skalin (SD)