Fel av kommunen att ta beslut i nämnden | Sverigedemokraterna i Sundsvall

Fel av kommunen att ta beslut i nämnden

Sverigedemokraterna i Sundsvall har via sin politiska sekreterare, Martin Klausen, överklagat det beslut som Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration (NAVI) fattade den 14 november 2012. Det handlade om att NAVI fattat ett beslut om att teckna en tillsvidareöverenskommelse med länsstyrelsen om flyktingmottagande på 180-220 personer samt att delegera till den tf. direktören att teckna överenskommelse med länsstyrelsen. Nu har Förvaltningsrätten meddelat dom i ärendet.

Det var den 14 november 2012 som Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration fattade beslut om att teckna överenskommelse med länsstyrelsen om flyktingmottagning. Sverigedemokraten anförde att NAVI:s beslut var lagvidrigt och att det stred mot 3 kap. 9 § kommunallagen eftersom det gäller ett ärende av principiell beskaffenhet och borde avgöras av kommunfullmäktige. Att ledamöterna i nämnden inte ens behöver vara folkvalda är ytterligare en aspekt.

Sverigedemokraterna valde därför att överklaga nämndens beslut till Förvaltningsrätten. Nu har målet avgjorts i domstol och dom meddelades den 27 mars där Förvaltningsrätten slår fast att nämndens beslut var lagvidrigt varför det också upphävs.

Sverigedemokraternas gruppledare i fullmäktige, Johnny Skalin, kommenterar:

– Det har länge stått klart för oss att kommunen före allt annat prioriterar en mycket kostsam asylinvandring till kommunen. Men att frågan hade sådan sprängkraft att man inte ens vågar låta de folkvalda i fullmäktige fatta beslutet, utan att man desperat istället i över 20 års tid valt att bryta mot lagen, måste anses vara riktigt häpnadsväckande. Med tanke på kommunens höga arbetslöshet, hemlösheten, bostadsbristen, utanförskapet och nedskärningarna i välfärden de kommande åren är det dock ytterst positivt att invandringsmottagningen till kommunen nu äntligen får den andpaus som är så välbehövlig.

Förvaltningsrättens bedömning i ärende 4193-12:

”Enligt förvaltningsrättens mening förutsätter beslut om det slags avtal som nu är i fråga bedömningar av principiell natur. Förvaltningsrätten finner således att det överklagade beslutet är av sådan principiell beskaffenhet som avses i 3 kap. 9 § kommunallagen och att det därför rätteligen borde ha fattats av kommunfullmäktige. Vad kommunen har åberopat i målet föranleder inte någon annan bedömning. Då nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration således har överskridit sin befogenhet ska beslutet upphävas.”

Bilaga
Förvaltningsrättens dom
Pressmeddelande SD

Läs även:
SD överklagar kommunens överenskommelse om invandringsmottagning