Toppbild för Start

Välkommen till
SD Sundsvall

Det här vill vi

I ett Sundsvall styrt av Sverigedemokraterna kommer långsiktighet och helhetsbilden att få leda diskussionen och således även lägga grunden för alla våra trygghetssatsningar, såväl inom ekonomi, socialt och säkerhet. När man tappar helhetsbilden i kommunen och tappar då även snabbt den röda tråden genom ens politik. Sverigedemokratiskt styre kommer inte att låta ideologiskt utdaterade nidbilder av samhället vara det som leder Sundsvalls utveckling, vi ser pragmatiskt på varje sakfråga med helhetsbilden i baktanken.
Därför är våra ledord;
Trygghet, Möjlighet, Helhet.

Trygghet är en grundläggande och avgörande fråga för oss. Det är tryggheten som skapar de nödvändiga förutsättningarna för ett gott liv och en samhällsutveckling som går framåt. Det handlar om att alla kommuninvånare ska känna sig trygga, oavsett om de är medarbetare i kommunen, företagare eller föräldrar som skickar sina barn till skolan. Trygghet innebär också att man kan vara säker på att den samhällsservice och resurser som behövs kommer att finnas tillgängliga och inte försvinna över en natt.


Möjlighet är en grundläggande del av vår politik, och den innebär att alla kommuninvånare ges likvärdiga möjligheter. Vi strävar efter att skapa en samhällsmiljö där alla våra barn har samma chanser att blomstra och lyckas i livet. Det handlar om att eliminera hinder och ojämlikheter som kan uppstå på grund av bakgrund eller socioekonomisk status.

Vi inser också att möjligheten att lyckas i livet är kopplad till samhällets förmåga att stödja dem som far illa. Därför är det viktigt att samhället finns där för att erbjuda hjälp och trygghet om ett barn eller en familj står inför svåra tider. För att våra medborgare ska kunna sträva efter sina drömmar och mål måste de först känna sig trygga i sin tillvaro och veta att samhället är där för att stödja dem när det behövs.


Helhet är nyckeln till att samordna och genomföra dessa principer praktiskt. Genom att ha en helhetsbild och ett helhetstänkande i politiken kan vi säkerställa att våra åtgärder och beslut inte bara är fragmentariska lösningar, utan att de passar in i en övergripande vision för Sundsvall. Det handlar om att se hur olika delar av samhället hänger samman och påverkar varandra, och att agera med detta i åtanke för att skapa en hållbar och harmonisk utveckling.

I ett Sundsvall styrt av Sverigedemokraterna är det alltså långsiktighet, helhetsperspektiv och samhällsbyggnad utifrån våra ledord som kommer att vara riktmärkena för vår politik. Det är genom att fokusera på Trygghet, Möjlighet och Helhet som vi strävar efter att göra Sundsvall till en bättre plats för alla dess invånare.

Här nedan  är några av de viktiga frågor som lyfts särskilt i ändringsbudgeten för 2024 i Sverigedemokraternas förslag till Sundsvalls kommun.

Kommunala skattesatsen
Kommunala skattesatsen

Sverigedemokraterna Sundsvall kommer därför föreslå att vi sänker kommunalskatten med 30 öre till totalt 22 kronor 29 öre per 100 kronor. Detta kommer att ge det lättnad som sundsvallsborna behöver nu när inflation även minskar deras marginaler. Det slår givetvis hårdast mot de hushåll med redan små ekonomiska marginaler. Vi ser att regeringen arbetar hårt med att dämpa inflationens påverkan på svenska hushåll, och vi menar att Sundsvalls kommun även har ett ansvar i att bistå sundsvallsborna i det viktiga arbetet. Det är inte endast regeringens uppgift att se till att Sundsvallsbornas hushållsekonomi klarar sig igenom tuffa tider utan även kommunen måste göra det vi kan.

SSK-garanti inom vård- och omsorg
SSK-garanti inom vård- och omsorg

Vi ser med stor oro på antalet vakanser inom vård- och omsorg, särskilt när det berör antalet sjuksköterskor (SSK). Därför presenterar vi vår SSK-garanti med en finansiering på 18,4 Mkr. Kommunens primärvård ska vara en trygg och säker aktör för alla brukare som kommer i kontakt med den, således ser vi ett tydligt behov av en SSK-garanti. För att kunna uppnå det behöver vi stärka vård- och omsorgsnämndens budgetram.

Inflationsskydd för våra förvaltningar
Inflationsskydd för våra förvaltningar

Sverigedemokraterna Sundsvall ser att regeringen arbetar hårt med att dämpa inflationens påverkan på Sundsvallsbornas hushållsekonomi såväl som den kommunala. Inflationen har lett till en tydlig påverkan på våra förvaltningarnas ekonomier och behöver ett särskilt stöd för att få ekonomin i balans. Sverigedemokraterna Sundsvall vill därför genomföra en satsning på 57,4 mkr för att inflationskompenensera våra förvaltningar för att säkerställa att den kommunala servicen kan fortsätta utan onödiga nedskärningar.

Generella satsningar för att möta etableringar
Generella satsningar för att möta etableringar

Sverigedemokraterna Sundsvall vill gärna se fler etableringar i Sundsvalls kommun och i Sundsvallsregionen. Sundsvalls kommun behöver investera för att kunna ta emot stora som små etableringar för att kunna fortsätta vår samhällsutveckling och förbättra vår välfärd. Därför så krävs det en bred palett av investeringar och trygghetssatsningar för att kunna tillgodose ett sådant etableringsarbete.

Aktuellt

Det här är
Sverigedemokraterna